Sudut Kewangan Islam(Saham Amanah ASB)


Muqadimah Bicara Pelita Perjalanan

Ketika mana persoalan Amanah Saham Bumiputera itu dipersoalkan kepada saya terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai persoalan yang ditimbulkan, ada yang mengatakan ianya ‘harus’ disisi Islam dengan alasan kalau difikirkan secara logik demi menambahkan ekuiti bangsa Melayu yang merupakan majoriti umat Islam yang mana seperti kita ketahui golongan bangsa Melayu ini agak goyah dari sudut ekonominya. Maka dengan alasan ini hujah darurat atau juga hajah juga timbul dalam situasi ini dalam memperkukuhkan hujah.

Namun begitu tidak kurang juga yang menempelak skim ASB dengan mengatakan ianya haram. Dengan alasan tiada kompromi dalam Islam apabila pelaburan kita itu bercampur halal dan haram maka kita tetap haram, walaupun ada sesetengah pendapat menyatakan dalil ini dho’if. Malahan golongan ini secara keras juga mengklafikasikan syarikat yang mengurus skim ASB iaitu Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) merupakan salah satu anak syarikat Permodalan Nasional Berhad (PNB) tidak patuh syariah dan tidak tersenarai dalam Suruhanjaya Sekuriti Syariah.

Pelita perjalanan(penulis) kali ini sangat tertarik untuk menarik perhatian pembaca dalam isu ini, penulis kira sepanjang perjalanan menimba ilmu ini, cintaku pada bidang ini makin tertawan walaupun pada asalnya penulis tidak terfikir untuk mengkaji semua sistem kewangan, ekonomi pada usia si jagung mula memasang impiannya.

Ketika diberi tugasan mengkaji isu ini, penulis dan rakan kertas kerja telah menemui pelbagai pengalaman dan sedia berkongsi secara ilmiah dengan pembaca.

Untuk menjelaskan dengan lebih mudah sebenarnya terdapat banyak pandangan ulamak yang boleh didatangkan, tetapi pelita perjalanan merasakan sesuatu perioriti utama perlu dijelaskan, jangan mudah kita untuk menuding mana-mana kesalahan dalam sesuatu isu. Isu ini merupakan isu masyarakat kerana ramai sekali masyarakat Malaysia bangsa Melayu terutamanya terlibat dengan ASB ini, maka pelita perjalanan berharap hati-hati pembaca di datangkan sifat berlapang dada kita dalam menerima pakai sesuatu pendapat. Namun janganla kita lupa juga untuk mengkritik dan mendatang nasihat yang bermanfaat kepada semua pihak.
Secara jujur dan jelas sepanjang perjalanan membuat kertas kerja
ini , pelita perjalanan memang sudah lama menolak ASB ini atas alasan apapun pelita perjalanan tidak dapat datangkan hujah. Cuma yang jelas, pegangan kukuh pelita perjalanan ianya gharar dan syubhah. Tetapi apa yang gharar itu pun pelita perjalanan tidak dapat nyatakan dengan jelas. Namun akhirnya terjawab selepas mencari beberapa maklumat dan disesuaikan dengan kaedah fiqh yang bersesuaian dengan sesuatu isu, malah diperkukuhkan pandangan ulama yang berijma' di peringkat tempatan dan antarabangsa.

Hukum ASB telah dikeluarkan hukumnya di pelbagai tempat mengikut negeri, pelita perjalanan melihat beberapa pandangan berbeza dikeluarkan mengikut negeri yang nyata mejoriti negeri seperti Majlis Fatwa Selangor mengatakan haram, begitu juga di beberapa negeri. Namun negeri Perak yang di ketuai Dato' Harussani menyatakan ASB itu harus dengan pendapat maslahah kepada kerajaan. Sebagaimana juga pandangan dari guru pelita perjalanan sendiri juga iaitu Prof. Datuk Paduka Dr. Mahmod Zuhdi menyatakan hukum yang sama dan hujah yang hampir serupa. Namun, ijtihad mereka punya hujah yang tersendiri, dan muslim itu makruf ijtihad ini tiada dosa andai salah sekalipun malah 1 pahala hadir.

Saham Amanah [1]

Saham Amanah adalah suatu bentuk Skim Pelaburan Kolektif dan subset industri Dana terurus. Saham Amanah mengumpul dana daripada pelabur individu atau institusi yang mempunyai matlamat pelaburan yang sama. Saham Amanah umumnya merupakan alat pelaburan jangka panjang dan oleh itu ia sesuai untuk pelabur yang mencari pertumbuhan modal jangka panjang dan pulangan yang stabil. Pengurus dana professional mengurus Saham Amanah dengan melabur dana dalam pelbagai portfolio aset kewangan menurut objektif Saham Amanah dan seperti yang diizinkan oleh Surat Ikatan Amanah dana itu. Aset kewangan yang boleh dilabur umumnya diluluskan oleh regulator industri sekuriti dan merupakan sebahagain daripada peraturan industri. Untuk melindungi kepentingan pelabur, Pengurus Saham Amanah tidak dibenarkan memegang aset Saham Amanah atas namanya sendiri.


Aset-aset ini diletak bawah jagaan Pemegang Amanah. Pemegang Amanah juga bertanggungjawab untuk mengadakan penyeliaan di tempat bagi Pengurus yang mengurus Saham Amanah dan memastikan bahawa Pegurus menurut peruntukan – peruntukan Surat Ikatan Amanah.

Melabur Dalam Saham Amanah Di Malaysia [2]

Peraturan Saham Amanah merupakan perjanjian tiga pihak antara pelabur Saham Amanah atau pemegang unit, Pemegang Amanah, dan Pengurus Saham Amanah, dengan terma dan syarat kepada hubungannya ditetapkan di dalam Surat Ikatan Amanah. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, meluluskan perlantikan Pengurus Saham Amanah. Perlantikan Pemegang Amanah, bertanggungjawab tentang pengawasan pengendalian harian Saham Amanah dari segi peraturan, adalah tertakhluk kepada Pengurus Saham Amanah. Walau bagaimanapun, Pengurus Saham Amanah perlu memberitahu pihak Suruhanjaya Sekuriti mengenai perlantikan ini.

Surat Ikatan Amanah ialah dokumen keperlembagaan Saham Amanah yang disediakan oleh Pengurus, dan didaftarkan melalui Suruhanjaya Sekuriti. Surat Ikatan Amanah menentukan skop bidang kuasa Saham Amanah dan ia dibentuk untuk melindungi kepentingan pemegang unit. Dalam konteks paling luas Surat Ikatan Amanah Saham pada dasarnya :

· Menentukan terma dan syarat yang menguasai pengendalian dan pengurusan harian Saham Amanah, di samping berbagai-bagai undang-undang, peraturan dan garis panduan sekuriti yang khusus dan terpakai dalam industri Saham Amanah, yang mesti dipatuhi oleh Saham Amanah.

· Menjelaskan hak dan liabiliti pemegang unit

· Menjelaskan tugas dan kewajipan Pengurus Saham Amanah dan Pemegang Amanah.

Pengurus dan Pemegang Amanah boleh mengubah Surat Ikatan Amanah di bawah keadaan seperti yang ditetapkan di dalam Surat Ikatan Amanah, dan juga peruntukan khas di bawah undang-undang, peraturan dan garis panduan sekuriti. Bagaimanapun, pindaan sedemikain memerlukan persetujuan unit dan diluluskan dalam mesyuarat pemegang unit yang dipanggil khas. Suruhanjaya Sekuriti atas budi bicaranya boleh mengarahkan perubahan kepada Surat Ikatan Amanah, apabila timbulnya keperluannya.

Surat Ikatan Amanah dan undang-undang yang berkenaan mengehadkan liabiliti pemegang unit kepada nilai pelaburan dalam Saham Amanah. Oleh yang demikian, jika liabiliti Saham Amanah melebihi asetnya, pemegang unit secara peribadi tidak bertanggungjawab mengganti rugi Pemegang Amanah, Pengurus, dan setiap kreditor lain bagi pihak masing-masing.

Setiap pemegang unit Saham Amanah berhak kepada kepentingan yang sama dan berkadaran dalam Saham Amanah melalui pemilikan unit Saham Amanah. Oleh itu, pemegang unit tidak mempunyai milikan secara langsung ke atas aset Saham Amanah kecuali melalui pemilikan unit-unit ini. Kecuali di bawah keadaan tertentu yang ditetapkan dalam Surat Ikatan Amanah, pemegang unit tidak boleh menyertai pembuatan keputusan pengurusan Saham Amanah, yang diserahkan sepenuhnya kepada Pengurus Saham Amanah.


Permodalan Nasional Berhad

Nama

Amanah Saham Nasional Berhad ( 47457-V ), anak syarikat milik penuh Permodalan Nasional Berhad ( 38218-X )

Tarikh ditubuhkan

22 Mei, 1979

Alamat Berdaftar

Tingkat 4, Balai PNB, 201-A, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur

Telefon

03 2050 5500

Produk

Sekim Amanah Saham Nasional

Skim Amanah Saham Bumiputera

Amanah Saham Wawasan 2020

Amanah Saham Nasional 2

Amanah Saham Malaysia

Amanah Saham Didik

Amanah Saham Nasional 3 Imbang

Amanah Saham Gemilang :

- Amanah Saham Pendidikan

- Amanah Saham Kesihatan

- Amanah Saham Persaraan

Ejen

Lebih daripada 1,450 ejen di seluruh negara


p/s- maklumat di atas tentang takrifan Saham Amanah yang dikeluarkan oleh buku panduan PNB adalah satu perkara yang perlu di kaji dari sudut akad mudharabah yang tidak wujud mahupun berbentuk syirkah, tulisan bold yang di merahkan pelita perjalanan itu jelas menyalahi akad perkongsian dalam pelaburan apabila pemegang unit tidak terlibat sedikitpun dalam kerugian, kerugian hanya melibatkan pemegang dan pengurus.

Sejarah Perkembangan Amanah Saham Nasional

Pada 22 Mei 1979, Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) ditubuhkan sebagai subsidiari milik penuh Permodalan Nasional Berhad. Objektif utama Amanah Saham Nasional Berhad adalah untuk menggembleng simpanan individu Bumiputra melalui pemasaran dan penjualan saham amanah nasional kepada individu Bumiputra. Di samping itu Amanah Saham Nasional Berhad juga bertanggungjawab mendidik Bumiputra tentang faedah melabur dalam saham amanah yang dicadangkan bakal dilancar oleh kerajaan. [3]

Sekim Amanah Saham Nasional (Sekim ASN) dilancarkan oleh Perdana Menteri YAB Dato’ Hussein bin Onn pada 20 April 1981 di Dewan Tunku Abdul Rahman, tempat berlangsungnya Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama. Sekim ASN dilancar ketika Rancangan Malaysia Keempat dibentangkan di Parlimen pada hari itu. Sekim ASN adalah sebahagian daripada rancangan tindakan akuan kerajaan untuk mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi antara kumpulan etnik utama dalam negara, iaitu bukan Bumiputra dengan Bumiputra di bawah Dasar Ekonomi Baru kerajaan yang meliputi tempoh 1970 sehingga 1990. Sekim ASN bertujuan mempercepatkan pengumpulan dan pengembelengan simpanan Bumiputra untuk pelaburan dalam stok syarikat Malaysia bagi mencapai sasaran DEB 30% pemilikan ekuiti Bumiputra menjelang 1990.

Kerajaan juga berharap agar sekim ASN akan dapat menggalak dan memupuk tabiat menyimpan yang baik di kalangan Bumiputra untuk membolehkan mereka memaksimumkan simpanan mereka dalam jangka panjang. Kerajaan berharap ia akan mencapai ini dengan menyalurkan simpanan yang sedia ada ke dalam Sekim ASN dan menyediakan kemudahan untuk membolehkan mereka melabur. [4]

Tempoh 1980an menandakan perkembangan ketara dalam sejarah industri ini apabila Sekim Amanah Saham Nasional yang diuruskan oleh Permodalan Nasional Berhad dilancarkan pada 20 April 1981. Pelancaran Saham Amanah Nasional memberi momentum kepada pertumbuhan baru dalam industri ini. Ia merupakan kejayaan yang cemerlang bagi kerajaan kerana ia membolehkan kerajaan merealilsasikan objektif untuk menggembeleng simpanan Bumiputra dari segala genap lapisan masyarakat dalam jangka masa panjang. Sehingga Oktober 1982 penglibatan Bumiputra dalam Sekim Amanah saham Nasional telah mencecah satu juta dan sehingga Mac 1984, 1.5 milion pelabur bumiputra telah melabur sebanyak RM 1.1 billion. [5]

Permodalan Nasional Berhad melancarkan saham amanah yang kedua, Skim Amanah Saham Bumiputera, pada 2 januari 1990. Skim Amanah Saham bumiputera adalah saham amanah harga tetap dan pada hakikatnya merupakan lanjutan kepada Sekim Amanah Saham Nasional yang tetap harganya. Pada 1 Januari 1991 Sekim Amanah Saham Amanah yang tetap harganya itu ditukar menjadi saham amanah harga berubah-ubah. Pada masa ini pelabur Sekim Amanah Saham Nasional diberi pilihan sama ada memindahkan pelaburan mereka kepada Skim Amanah Bumiputera atau terus kekal dalam Skim Amanah Saham Nasional.

Permodalan Nasional Berhad melancarkan saham amanahnya yang milenium, Amanah Saham Nasional 2, pada 20 April 1999. Saham Amanah ini telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad semasa Minggu Pelaburan Bersama PNB. Amanah Saham Nasional 2 adalah saham manah harga berubah-ubah dengan dana yang diluluskan bernilai RM 2,500 milion. Dana ini pada asasnya adalah produk cerukan yang disasarkan terutamanya kepada pelabur Bumiputera yang tinggi nilai bersihnya, dan kepada mereka yang ingin melabur simpanan persaraan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. [6]

Konsep Pelaburan dalam Islam

Pelaburan menurut kamus dewan adalah sejumlah wang (modal) yang dilaburkan dalam sesuatu urusniaga ataupun sesuatu yang dibeli dengan harapan akan mendapat keuntungan berlipat ganda. [7]

Islam menerima konsep pelaburan tersebut, malah menganggap pelaburan sebagai suatu perkara yang penting dalam pembangunan ekonomi kerana ia merupakan salah satu cara yang boleh memperkuatkan punca-punca ekonomi. Bahkan ia juga mengembleng tenaga ke arah kehidupan yang baik. Malah dianggap sebagai usaha positif manusia dalam pemakmuran alam dan mempunyai hubungan yang rapat dengan bidang pengeluaran.

Islam menuntut setiap modal yang terkumpul hendaklah dilaburkan supaya manfaatnya dapat dinikmati oleh pemiliknya dan orang ramai. Melalui pelaburan juga, dapat menghalang daripada berlakunya pembekuan harta yang melebihi keperluan . Juga dengan cara melabur, secara tidak langsung telah mengembangkan harta serta dapat membantu melicinkan perjalanan ke arah meningkatkan ekonomi. Modal atau harta yang dilaburkan itu akan berkembang dan memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain. [8]

Sebaliknya pembekuan harta boleh mengakibatkan kelembapan ekonomi kerana wujudnya kekurangan modal. Islam melarang keras perbuatan seperti ini kerana ia adalah satu sebab yang boleh mengakibatkan kemudahan dan kemiskinan yang berterusan.


Pandangan Islam berkenaan Pelaburan Amanah Saham Nasional

Islam menggalakkan umatnya melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Usaha ke arah kemajuan ekonomi juga merupakan suatu perbuatan yang suci. Bahkan ia merupakan fardhu ain ke atas setiap umat Islam.

Menurut perspektif Islam, nilai etika mempengaruhi ilmu ekonomi. Langkah utama ke arah mengenali ciri-ciri asas ekonomi Islam ialah mencari prinsip-prinsip etika umum yang berunsurkan Islam. Prinsip-prinsip ini kemudiannya menjadi panduan kepada prinsip-prinsip yang lebih khusus demi menjamin matlamat yang saintifik dan pemikiran yang jelas. Hanya dengan cara ini prinsip-prinsip umum dapat dikaji dan dijadikan model untuk mengakui syiar Islam. Al-Quran dan al-Sunnah adalah sumber rujukan yang dapat digunakan sebagai asas dalam menentukan hala tuju kehidupan manusia. Syarat umumnya adalah bahawa matlamat caranya adalah mestilah sah di sisi Islam. Sebarang teori atau model yang bertentangan dengan hukum Islam tertolak sama sekali. [9] Oleh itu kita mesti melihat apakah ASN yang diwujudkan oleh pihak kerajaan menepati kehendak syara’ atau dengan kata lain ia bertentangan dengan kaedah yang ditetapkan oleh syara’.

Kewujudan skim ASM ini menjadi perbincangan hangat di kalangan mufti dan orang awam berhubung dengan kedudukannya mengikut perspektif Islam. Isu yang menjadi perbahasan berkenaan skim ini adalah keraguan yang timbul terhadap portfolio atau institusi yang dilaburkan oleh pihak PNB sama ada dilaburkan ke dalam semua portfolio yang dibenarkan oleh syariah ataupun tidak.

Beberapa pandangan sama ada mengharuskan atau mengharamkan skim ini perlu dikeluarkan. Seterusnya membuat kesimpulan dari hasil perbincangan tersebut agar umat Islam tidak terjebak dengan aktiviti yang diharamkan oleh Islam.

Skim ASN telah membuat pelaburan merangkumi bidang perusahaan, perladangan perlombongan, harta benda, kewangan dan perbankan. Mengenai sektor kewangan dan perbankan, terdapat dua pendapat mengenai pelaburan ini sama ada bertujuan untuk membangunkan sesuatu projek melalui pengurusan yang dilakukan oleh bank-bank tersebut, maka tindakan ini dibenarkan oleh Islam akan tetapi jika bertujuan mendapatkan faedah riba daripada bank ia akan bertukar menjadi haram. Oleh itu, pelaburan ASN secara keseluruhannya adalah bercampur di antara yang halal dan haram. [10]

Majlis Fatwa Yang Mengatakan Pelaburan Amanah Saham Nasional Haram

Fatwa Negeri Terengganu [11]

Isu : Pelaburan ASB samada menepati dengan pelaburan yang diharuskan dalam ajaran Islam.

Keputusan : Mesyuarat bersetuju menegaskan bahawa sebarang pelaburan yang menyalahi hukum syarak adalah haram. Oleh itu pelaburan dengan mana-mana pihak yang menjalankan urusniaga secara tidak pasti halalnya hendaklah diberhentikan.

Fatwa Negeri Selangor[12]

Isu : Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor telah menerima surat daripada seorang hamba Allah daripada Tanjung Malim yang bertanyakan berkenaan dengan hukum wang dividen dan bonus ASB dengan soalan seperti berikut :

1. Adakah wajib dikeluarkan zakat daripada wang bonus dan dividen ASB?

2. Bolehkah wang tersebut digunakan bagi menunaikan Fardhu Haji Ke Tanah Suci Mekah?

Keputusan : (1) Wang bonus dan dividen yang diterima daripada hasil pelaburan ASB adalah tidak diwajibkan zakat kerana pelaburan bercanggah dengan hukum syara’

: (2) Ahli Jawatankuasa yang hadir bersetuju memberi pandangan bahawa oleh kerana pelaburan ASB pada masa ini, terdapat pelaburan di tempat-tempat yang bercanggah dengan hukum syara', maka ia tidak diharuskan sehingga pihak ASB membersihkan dan tempat-tempat tersebut.

Majlis Fatwa Yang Mengatakan Pelaburan Amanah Saham Harus

Fatwa Negeri Sarawak [13]

Isu : Hukum Melabur Dalam ASN Dan ASB

Keputusan : Ahli mesyuarat bersependapat bahawa bermuamalah dengan skim ASN adalah harus dan hasil yang diperolehi daripadanya (dividen atau bonus) adalah halal. Amanah Bumiputra ASB pelaksanaannya sama seperti ASN yang dahulu (sebelum diurusniaga di dalam Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) bahkan ia adalah kesinambungan kepada ASN bermuamalah atau melabur saham kepada ASB adalah juga harus dan hasil keuntungan daripadanya adalah halal. Tidak harus bagi seseorang itu meminjam wang secara berfaedah yang bertujuan untuk membolehnya membeli saham (ASB & ASN)

Fatwa Negeri Perak [14]

Mesyuarat jawatankuasa syariah perak yang berlangsung pada 1 Ogos 1992, membuat keputusan berdasarkan pendapat terbanyak serta dengan alasan - alasan syarak yang dikemukakan adalah seperti berikut :

Bermuamalah dengan skim ASN dan ASB adalah harus dan segala keuntungannya berupa dividen atau bonus hukumnya HALAL”.

Antara alasan-alasan yang dikemukakan ialah :

1. Penglibatan umat Islam dengan skim ASN dan ASB yang ditaja oleh kerajaan bagi membiak, mengembang dan meningkat ekonomi orang Islam di Negara ini yang bermuamalah atas jalan قراض . Apabila didapati pelaburannya kepada yang halal lebih banyak daripada yang haram hukumnya adalah harus sepertimana nas yang terdapat di dalam kitab.

2. Kedudukan ekonomi anak bumiputera khasnya umat Islam di negara ini dalam keadaan tenat dan sampai ke tahap darurat. Darurat yang dimaksudkan itu ialah dilihat dari aspek ekonomi umat secara berkelompok bukan dari sudut individu.

Ruangan Soal Jawab Kemusykilan Agama [15]

Soalan :

Apakah hukum dari segi syarak' pelaburan ASB/ASN?.

*

Jawapan :

Pelabur berhak mengetahui atau mendapat maklumat daripada pihak ASB / ASN mengenai tempat pelaburan yang telah dibuat. Sekiranya urusniaga dan pelaburannya tidak terlibat dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan syara' adalah diharuskan. Jika ia dilaburkan di tempat-tempat yang haram dan urusniaga yang terlibat dengan riba, gharar atau penipuan dan penindasan maka hukumnya adalah haram.

Kajian Pelaburan ASN adalah Haram : Pandangan Dari Ustaz Zaharuddin Abd Rahman (Penasihat Syariah Quwait Islamic Bhd) [16]

1. Tiada maslahah dalam menggunakan suatu kontrak dan kaunter pelaburan yang haram sedangkan telah banyak Amanah Saham yang halal wujud.

2. Jumlah pelaburan haram (amalkan riba’) menguasi dana pelaburan ASB. ini menyebabkan nya menjadi haram :

a. Pelaburan ASB iaitu sebanyak 37.30 % ke Maybank ( perbankan Ribawi yang haram)

b. Commerce asset holdings berhad ( Konvensional) - 1.11 %

c. British American Tobacco berhad 1.07 %

d. Malaysian National Reinsurance Berhad - 0.89 % ( insuran konvensional)

3. Modal pelaburan ASB adalah di jamin oleh PNB. Ini bermakna syarat dalam aqad pelaburan ini telah bercanggah dengan syarat pelaburan Mudarabah dalam Islam. Menurut mazhab Syafie, aqad pelaburan tadi adalah batal. Malah modal pelaburan tidak boleh dijamin oleh pihak yang menguruskan pelaburan. Majma' Fiqh Islami atau OIC Islamic Fiqh Academy dalam konvensyen ke-9, mereka telah memutuskan bahawa jaminan modal hanya dibenarkan jika ia datang dari pihak ketiga dan dengan syarat ia tidak dimasukkan di dalam kontrak mudarabah.

4. Konsep Pelaburan Islam yang dikenali sebagai Mudarabah dan Musyarakah, tiada sebarang jaminan dari pengusaha bahawa modalnya terjamin. Menurut Mazhab Maliki dan Syafie menganggap kiranya terdapat dalam kontrak mana-mana pelaburan mudarabah yang mana pihak pengurus menjamin bahawa modal tidak akan lupus walau apapun keadaan berlaku (samada akibat kelalaian atau tidak), maka aqad atau kontrak itu terbatal. Manakala menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, syarat seperti ini terbatal dan kontrak adalah sah.

5. ASB tidak mempunyai Penasihat Syariah yang memantau kegiatan pelaburan.

6. ASB juga tidak diiktiraf oleh Majlis Penasihat Shariah Suruhanjaya Sekuriti sebagai kaunter yang halal dilaburkan.

Pandangan lain yang mengatakan pelaburan ASN adalah Haram

Terdapat kaedah fiqh yang berbunyi :

اذا اجثمع الحلال و الحرام غلب الحرام

Yang bermaksud : Apabila berhimpun halal dengan yang haram, ia dikira haram.

Maka apabila terdapat beberapa buah syarikat yang beroperasi secara riba’ di samping syarikat-syarikat lain yang diharuskan, ia termasuk di dalam kaedah yang disebutkan di atas. [17] Kaedah ini seperti yang terdapat dalam kitab al-Ashbab wa an-Naza’ir ada menyebut perkataan muamalah yang dikecualikan.

“ Dikecualikan daripada kaedah ini beberapa masalah, antaranya ; muamalah dengan mereka yang kebanyakan hartanya haram yang bercampur dengan sedikit hartanya yang halal ”. [18]

Kenyataan dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia [19]

Surat jawapan yang dikirimkan kepada seorang penyelidik pelaburan Amanah Saham Nasional yang bertajuk Keputusan Fatwa berhubung Amanah Saham Nasional (ASN) bertarikh 31 Mac 2003 / 28 Muharram 1424 H.

Kandungannya menyatakan mengenai hukum Fatwa Amanah Saham Nasional (ASN) telah diputuskan dalam muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke 31 pada 9 Disember 1992 seperti berikut :

a) Pelaburan ASN dan ASB terlibat dengan riba’ kerana dilaburkan di sektor kewangan yang mengamalkan riba’.

b) Jawatankuasa Fatwa akan terus mendesak supaya PNB mengeluarkan pelaburan di sektor kewangan yang terlibat dengan riba’ di peringkat demi peringkat.

Senarai Dana Islam di Malaysia (Kemas kini 31 March 2007) [20]

Perhatikan ‘uruf Malaysia kini dalam perkembangan Amanah Saham. Cuba lihat penyenaraian oleh Suruhanjaya Sekuriti syariah yang dibenarkan dan didapati bahawa tiada langsung di antaranya adalah produk milik PNB.

Dana-dana Ekuiti

No

Nama Dana

Syarikat Pengurus

Tarikh Pelancaran

Saiz Dana yang diakui (million)

1.

Amanah Saham Kedah

Amanah Saham Kedah Berhad

27/02/1995

200

2.

Dana Bestari

ASM Investment Services Berhad

03/10/2002

250

3.

Dana Al-Aiman

19/5/1997

350

4.

ASM Dana Mutiara

05/08/2004

100

5.

ASM Syariah Aggressive Fund

31/10/2005

20

6.

Amanah Saham Darul Iman

PTB Unit Trust Berhad

31/10/1994

500

7.

Amanah Saham Angkasa

Pelaburan Johor Berhad

24/04/1998

300

8.

SBB Mutual Dana Al-Azam

CIMB Wealth Advisors Berhad (formerly known as SBB Mutual Berhad)

30/04/2003

500

9.

SBB Mutual Dana Al-Ihsan

07/05/1998

1200

10.

SBB Mutual Dana Al-Hikmah

30/04/2003

500

11.

SBB Mutual Dana Al-Ihsan2

30/04/2003

500

12.

SBB Dana Al-Faiz

16/09/2004

1000

13.

SBB Dana Al-Ikhlas

08/10/2004

700

14.

AmIslamic Growth

AmInvestment Services Berhad

10/09/2004

1000

15.

AmIttikal Fund

12/01/1993

1000

16.

AUTB Dana Bakti

Asia Unit Trusts Berhad

14/05/1971

500

17.

ASBI Dana Al Mubin

BIMB Unit Trust Management Berhad

30/06/1994

302

18.

ASBI Dana Al-Falah

27/12/2001

400

19.

RHB Islamic Growth Fund

RHB Unit Trust Management Berhad

26/01/2004

500

20.

HLG Dana Makmur

HLG Unit Trust Management Berhad

19/11/2001

500

21.

Hwang-DBS Dana Izdihar

Hwang-DBS Investment Management Berhad

08/10/2002

300

22.

OneAnswer Investment Funds - ING Ekuiti Islam

ING Funds Berhad

23/04/2004

300

23.

Apex Dana Al-Sofi (formerly known as Apex Islamic Income Fund )

Apex Investment Services Berhad

28/08/2003

300

24.

Public Ittikal Fund

Public Mutual Berhad

10/04/1997

2000

25.

Public Islamic Equity Fund

28/05/2003

6000

26.

Public Islamic Opportunities Fund

28/06/2005

1000

27.

PB Islamic Equity Fund

05/09/2005

2000

28.

Public Islamic Dividend Fund

14/02/2006

2000

29.

Public Islamic Ittikal Fund

31/07/2006

1500

30.

PB Islamic Asia Equity Fund

08/01/2007

2000

31.

Public Islamic Asia Dividend Fund*


150

32.

Kenanga Syariah Growth Fund

Kenanga Unit Trust Management Berhad

29/01/2002

200

33.

MAA Mutual Trust - MAA Mutual Al-Faid

MAAKL Mutual Berhad

08/07/2003

200

34.

MAA Mutual Syariah Index Fund

23/01/2002

300

35.

MAAKL Al-Fauzan

06/09/2005

1000

36.

Alliance Dana Adib

Alliance Unit Trust Management Berhad

25/03/2004

400

37

Mayban Dana Yakin

Mayban Unit Trust Berhad

24/11/2000

1200

38.

Lifetime Dana Mubarak

CIMB-Principal Asset Management Berhad

15/06/1995

300

39.

Asia Pacific Adil Funds

02/06/2006

300

40.

OSK-UOB Dana Islam

OSK-UOB Unit Trust Management Berhad

26/10/2001

100

41.

Avenue SyariahEXTRA Fund

Avenue Unit Trust Management Berhad

12/03/1996

250

42.

Amanah Saham Wanita

05/05/1998

450

43.

Prudential Dana Al-Ilham

Prudential Unit Trusts Berhad

14/08/2002

200

44.

Prudential Dana Dinamik

25/02/2004

700

45.

CMS Islamic Fund

CMS Trust Management Berhad

15/08/2002

500

46.

TA Islamic Fund

TA Unit Trust Management Berhad

24/04/2001

600

47.

TA Dana OptiMix

TA Unit Trust Management Berhad

17/01/2005

800

48.

Pheim Asia Ex-Japan Islamic Fund

Pheim Unit Trust Berhad

01/11/2006

200

49.

InterPac Dana Safi*

Inter-Pacific Asset Management Sdn Bhd


400

Dana Tetap

No

Fund Name

Management Company

Launch
Date

Approved Fund Size (million)

1.

AmIslamic Balanced

AmInvestment Services Berhad

10/09/2004

1000

2.

ASBI Dana Al-Munsif

BIMB Unit Trust Management Berhad

27/12/2001

400

3.

SBB Mutual Dana Al-Mizan

CIMB Wealth Advisors Berhad (formerly known as SBB Mutual Berhad)

08/03/2001

1000

4.

SBB Dana I'tidal

23/08/2005

400

5.

RHB Mudharabah Fund

RHB Unit Trust Management Berhad

09/05/1996

750

6.

HLG Dana Maa'rof

HLG Unit Trust Management Berhad

25/03/2003

200

7.

Hwang-DBS Dana Fahim

Hwang-DBS Investment Management Berhad

28/06/2004

300

8.

Apex Dana Al-Faiz

Apex Investment Services Berhad

28/08/2003

100

9.

Public Islamic Balanced Fund

Public Mutual Berhad

27/09/2005

1000

10

MAAKL Al-Umran

MAAKL Mutual Berhad

28/03/2006

1000

11.

KL City Dana Imbang

KL City Unit Trusts Berhad

26/02/2003

300

12.

Mayban Dana Ikhlas

Mayban Unit Trust Berhad

17/09/2002

400

13.

Lifetime Dana Barakah

CIMB- Principal Asset Management Berhad

26/05/2003

500

14.

Dana Islamiah Affin

Affin Trust Management Berhad

11/11/2001

400

15.

Pheim Master Trust -Dana Makmur Pheim

Pheim Unit Trust Berhad

28/01/2002

100

16.

Prudential Dana Al-Islah

Prudential Unit Trusts Berhad

14/08/2002

200

17.

CMS Islamic Balanced Fund

CMS Trust Management Berhad

06/12/2004

200

18.

Pacific Dana Aman

Pacific Mutual Fund Berhad

16/04/1998

1000

19.

TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund

TA Unit Trust Management Berhad

07/11/2006

300

20

OSK-UOB Muhibbah Income Fund

OSK-UOB Unit Trust Management Berhad

12/03/2007

400

Dana Bond

No

Fund Name

Management Company

Launch
Date

Approved Fund Size (million)

1.

AmBond Islam

AmInvestment Services Berhad

26/11/2001

500

2.

AUTB Dana Bon Amanah

Asia Unit Trusts Berhad

05/04/2004

500

3.

ASBI Dana Al-Fakhim

BIMB Unit Trust Management Berhad

27/12/2001

400

4.

SBB Dana Al-Hafiz

CIMB Wealth Advisors Berhad (formerly known as SBB Mutual Berhad)

08/10/2004

200

5.

RHB Islamic Bond Fund

RHB Unit Trust Management Berhad

25/08/2000

500

6.

HLG Dana Munir

HLG Unit Trust Management Berhad

25/03/2003

500

7.

OneAnswer Investment Funds - ING Bon Islam

ING Funds Berhad

23/04/2004

300

8.

Public Islamic Bond Fund

Public Mutual Berhad

15/08/2001

800

9.

PB Islamic Bond Fund

16/03/2006

300

10.

Public Islamic Enhanced Bond Fund

28/11/2006

500

11.

MAA Mutual Trust - MAA Mutual Al-Saad

MAAKL Mutual Berhad

08/07/2003

200

12.

Mayban Dana Arif

Mayban Unit Trust Berhad

27/04/2004

1,000

13.

Mayban I - Trust Fund 2008

16/06/2005

300

14.

Lifetime Dana Wafiq

CIMB-Principal Asset Management Berhad

23/02/2005

500

15.

Avenue AsnitaBond Fund

Avenue Unit Trust Management Berhad

18/03/2005

500

16.

Pacific Dana Murni

Pacific Mutual Fund Berhad

25/03/2003

500

17.

Prudential Dana Wafi

Prudential Unit Trusts Berhad

21/02/2005

200

18.

AmanahRaya Syariah Trust

Amanah Raya Asset Management Sdn Bhd

20/07/2006

500

Lain-lain Dana

No

Fund Name

Management Company

Launch
Date

Approved Fund Size (million)

1.

ASM Syariah Money Market

ASM Investment Services Berhad

31/10/2005

200

2.

ING Baraka Capital Protected*

ING Funds Berhad


200

3.

TA Islamic CashPlus Fund

TA Investment Management Berhad

06/06/2005

600

4.

AmAl-Amin

AmInvestment Services Berhad

26/11/2001

500

5.

AmOasis Global Islamic Equity

21/04/2006

200

6.

Mayban Dana Fitrah 1 - Capital Protected

Mayban Unit Trust Berhad

27/07/2004

300

7.

Alliance Islamic Money Market Fund

Alliance Unit Trust Management Berhad

06/10/2005

200

8.

Lifetime Dana Fayyad

CIMB-Principal Asset Management Berhad

20/04/2006

500

9.

Apex Dana Al-Kanz

Apex Investment Services Berhad

18/05/2006

250

10.

RHB Global Islamic Portfolio Series 1

RHB Unit Trust Management Berhad

28/06/2006

100

11.

Hwang-DBS Islamic Cash Fund

Hwang DBS Hwang-DBS Investment Management Berhad

22/08/2006

100

12.

MAAKL Al-Ma'Mun

MAAKL Mutual Berhad

23/01/2007

300

13.

Prudential Islamic Income Fund

Prudential Unit Trusts Berhad

08/02/2007

1000

14.

Prudential Islamic Fixed Income Wholesale

20/12/2006

500

15.

HLG Islamic Income Management Fund

HLG Unit Trust Berhad


600

Kesimpulan bagi pandangan yang wajar diterima

Daripada perbincangan kedua-dua pandangan iaitu pandangan mengharus dan mengharamkan pelaburan ASN, ternyata pandangan kedua inilah yang lebih kuat dan teguh. Kesimpulan dapat dibuat dengan mengemukakan pandangan yang wajar diterima sebagai pandangan yang akan digunapakai oleh orang ramai untuk dijadikan hujah apabila membuat urusan pelaburan. Hasil mendapati bahawa pelaburan ASN ternyata terlibat dengan aktiviti riba’. Oleh itu, pihak PNB perlu mengeluarkan semua pelaburan yang dibuat di sektor yang telibat dengan aktiviti riba’ bagi membolehkan orang ramai terutamanya umat Islam membuat pelaburan di skim tersebut. Apapun yang berlaku pelitaperjalanan menghormati pandangan Datuk Paduk Prof. Mahmod Zuhdi, pengajian Urf wa Al-Maslahah dan Al- Qiyas agak bersifat matang di Akademi Pengajian Islam di Universiti Malaya, mungkin kerana ini kita menghormati pandang 'uruf beliau terhadap ASB, sedangkan lidah lagi tergigit bukan semua ajaran dari pengajar kita perlu diterjemah secara literasi yang sama dengung, nada dan irama. Namun jalan dan kod irama itu perlu diselarikan dan disusun dengan disiplin dan pasti karyanya berbeda.

Rujukan

1. Permodalan Nasional Berhad (2001), Industri Saham Amanah Malaysia, Kuala Lumpur, hlm 31

2. Sheikh Othman Sheikh Salim (2002), Kamus Dewan Edisi Ketiga, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

3. Lailatul Akmar Saidin (1992), ASN Dan ASB : Peranannya Dalam Menjayakan Matlamat Dasar Ekonomi Baru, Latihan Ilmiah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, hlm 91

4. Azlina Zulkifli (2003), Sambutan masyarakat terhadap pelaburan dalam Amanah Saham Nasional (ASN) : satu kajian di kalangan kakitangan Universiti Malaya, Latihan Ilmiah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, hlm 78-81

5. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, “Keputusan Fatwa berhubung Amanah Saham Nasional (ASN)”, Rujukan JAKIM (S) / (600) / 225(68), 31 Mac 2003.

Laman Web

1. Portal e-Fatwa, http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_warta_view.asp?keyID=756, 11 Sept 2007

2. Portal e-Fatwa, http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=1155, 11 Sept 2007

3. Portal e-Fatwa, http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=952, 11 Sept 2007.

4. Jabatan Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan, http://mufti.perak.gov.my/kemusykilan/asn.pdf, 11 Sept 2007

5. Panel Kemusykilan Agama, JAKIM, http://baheis.islam.gov.my/web/musykil_new.nsf/, 11 Sept 2007.

6. Hukum Pelaburan Amanah Saham Bumiputera, http://www.zaharuddin.net/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=100, 11 Sept 2007

7. Suruhanjaya Sekuriti, http://www.sc.com.my/eng/html/icm/fr_icm.html, 20 Sept 2007


[1] Permodalan Nasional Berhad (2001), Industri Saham Amanah Malaysia, Kuala Lumpur, hlm 31

[2] Ibid, hlm 31

[3] Ibid, hlm 58

[4] Ibid, hlm 61

[5] Ibid, hlm 47

[6] Ibid, hlm 50-51

[7] Sheikh Othman Sheikh Salim (2002), Kamus Dewan Edisi Ketiga, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

[8] Lailatul Akmar Saidin (1992), ASN Dan ASB : Peranannya Dalam Menjayakan Matlamat Dasar Ekonomi Baru, Latihan Ilmiah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, hlm 91

[9] Ibid, hlm 87

[10] Azlina Zulkifli (2003), Sambutan masyarakat terhadap pelaburan dalam Amanah Saham Nasional (ASN) : satu kajian di kalangan kakitangan Universiti Malaya, Latihan Ilmiah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, hlm 78-81

[11] Portal e-Fatwa, http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_warta_view.asp?keyID=756, 11 Sept 2007

[12] Portal e-Fatwa, http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=1155, 11 Sept 2007

[13] Portal e-Fatwa, http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=952, 11 Sept 2007.

[14] Jabatan Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan, http://mufti.perak.gov.my/kemusykilan/asn.pdf, 11 Sept 2007

[15] Panel Kemusykilan Agama, JAKIM, http://baheis.islam.gov.my/web/musykil_new.nsf/, 11 Sept 2007.

[16] Hukum Pelaburan Amanah Saham Bumiputera, http://www.zaharuddin.net/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=100, 11 Sept 2007

[17] Lailatul Akmar Saidin (1992), opcit, hlm 99

[18] Ibid, hlm 100

[19] Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, “Keputusan Fatwa berhubung Amanah Saham Nasional (ASN)”, Rujukan JAKIM (S) / (600) / 225(68), 31 Mac 2003.

[20] Suruhanjaya Sekuriti, http://www.sc.com.my/eng/html/icm/fr_icm.html, 20 Sept 2007
2 Responses to "Sudut Kewangan Islam(Saham Amanah ASB)"

Anonymous (visit their site)

akum saya pon kompius jgak pasal ab n asn ni tapi bile dah bace artikel ni sedikit sebanyak adala jugak input yang saya perolehi tapi saham apa yang halal yang ada di negara kiter ni?ader ke amanah saham yang tak berunsurkan riba dan juga menuju ke jalan2 haram?

Anonymous (visit their site)

tima kasih maklumat... tahniah anda x tpengaruh dgn tok mud w pun anda um
anda dpt melihat(juga) pndapat tokoh yang lebih diyakini spt dato Ishak dll..